7.7 C
Amsterdam
vrijdag, april 16, 2021

Governancecode Publieke Omroep 2018

Per 1 januari 2018 is een nieuwe gedragscode vastgesteld voor de media-instellingen. Daarmee wordt het systeem van zelfregulering geactualiseerd en versterkt.

Om de inhoud en praktische waarde van de code beter tot uiting te laten komen, is de code opgebouwd uit zeven principes, die zijn uitgewerkt in bepalingen. Vernieuwing was nodig omdat de Mediawet 2008 een aantal malen is gewijzigd, de Wet normering topinkomens van kracht is geworden (2013) en de voorschriften voor accountants en de jaarverslaggeving zijn veranderd. Verder wordt de code in overeenstemming gebracht met de huidige inzichten met betrekking tot governance en interne beheersing. Er is een balans bereikt tussen intern toezicht (door de raden van toezicht en CIPO) en het externe toezicht door het Commissariaat voor de Media. Afspraken hierover zijn onlangs vastgelegd in een samenwerkingsprotocol tussen CIPO en het Commissariaat voor de Media.

De volledige tekst van de Governancecode vindt u hier.

Algemene voorwaarden

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Content: al het door de HOLLANDONE gepubliceerde materiaal via een HOLLANDONE Website of anderszins (waaronder – maar niet beperkt tot – website, teksten, advertenties, merken, namen en software);
 • Contribuant: een natuurlijke persoon die één of meer bijdragen levert aan de HOLLANDONE, niet zijnde een werknemer van de HOLLANDONE, noch een persoon die tegen betaling werkzaam is in opdracht van de HOLLANDONE;
 • Gebruiker: ieder die Content van de HOLLANDONE websites en/of diensten van de HOLLANDONE raadpleegt of hiernaar verwijst door middel van een link;
 • Input: het materiaal dat door een Contribuant wordt aangeleverd bij de HOLLANDONE zoals, maar niet beperkt tot, stilstaand en/of bewegend beeldmateriaal, geluidsmateriaal, geschreven en/of gesproken teksten;
 • HOLLANDONE: Stichting Hollandone, gevestigd op Courzandseweg 70,3089 PG,Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 63805189;

2.  Toepasselijkheid

2.1  Door gebruik te maken van de websites en/of diensten van de HOLLANDONE gaat de Gebruiker akkoord met deze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden die specifiek zien op het leveren van bijdragen door een Contribuant aan de HOLLANDONE staan omschreven in artikel 6. Verwijzing naar specifieke bepalingen laat onverlet dat de voorwaarden in zijn geheel van toepassing zijn op ieder gebruik van de HOLLANDONE websites en/of diensten en HOLLANDONE bijdragen. In gevallen die niet voorzien zijn in de algemene voorwaarden beslist de HOLLANDONE.

2.2  Toepasselijkheid van andere voorwaarden dan deze algemene voorwaarden wordt door HOLLANDONE uitdrukkelijk van de hand gewezen. Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van externe websites (waaronder sociale media) waardoor onder meer de mogelijkheid bestaat om te reageren op de websites en/of diensten van de HOLLANDONE zijn tevens de algemene voorwaarden van de externe website van toepassing.

3. Algemeen

Auteursrecht en overige rechten van intellectueel eigendom

3.1  De websites en/of diensten van de HOLLANDONE inclusief de gepubliceerde informatie zijn beschermd middels Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, databankrecht, naburige rechten en het merkrecht van de HOLLANDONE. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan in het kader van persoonlijk en niet-commercieel gebruik door particuliere Gebruikers, zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de HOLLANDONE niet toegestaan.

Aansprakelijkheid

3.2  De Content op de websites en/of diensten van de HOLLANDONE wordt met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze Content onvolledig is en/of onjuistheden bevat. De Gebruiker erkent dat de HOLLANDONE niet aansprakelijk kan worden gesteld op grond van overeenkomst, onrechtmatige daad, verzuim, wettelijke plicht of op enige andere gronden voor verlies of schade van enigerlei aard die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik of het functioneren van de websites en/of diensten of gerelateerde websites, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor bedrijfsactiviteiten, winstderving, onderbreking van bedrijfsactiviteiten, verlies van bedrijfsinformatie of enige andere vorm van geldelijke schade (zelfs wanneer HOLLANDONE op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid dat zich een dergelijk verlies of schade zou kunnen voordoen).

3.3  Het aanbieden van links naar internetsites van derden betekent niet noodzakelijkerwijs dat de HOLLANDONE de op of via deze internetsites aangeboden diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke links is volledig voor risico van de Gebruiker. De HOLLANDONE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen.

3.4  HOLLANDONE is te allen tijde gerechtigd de bijdragen van derden van haar internetsite te verwijderen. HOLLANDONE is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor bijdragen van derden op de website, bijvoorbeeld via deelname aan een forum, chat en/of reacties. Deze bijdragen geven niet de mening of het beleid van de HOLLANDONE weer.

Opschorting en beëindiging

3.5  HOLLANDONE behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving (onderdelen van) de HOLLANDONE Player, de Content of de websites en/of diensten (al dan niet tijdelijk) te wijzigen, te verwijderen, ontoegankelijk te maken dan wel stop te zetten.

Wijzigingen

3.6  HOLLANDONE behoudt het recht voor deze algemene voorwaarden zonder nadere kennisgeving te wijzigen of aan te vullen. Wij adviseren daarom deze algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.

Toepasselijk recht

3.7  Deze algemene voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Alle eventueel geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

4. Gebruiksvoorwaarden

4.1  De Gebruiker mag de Content slechts voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden aanwenden.

Linken, delen en/of verwijzen naar HOLLANDONE pagina’s of HOLLANDONE Content.

4.2  Linken, delen en/of verwijzen is in beginsel toegestaan onder de hierna genoemde voorwaarden. Een link dient een bezoeker rechtstreeks te leiden naar de websitepagina, Content waarbinnen de HOLLANDONE deze aanbiedt. Linken, delen en/of verwijzen naar Content en/of websitepagina’s van de HOLLANDONE is verder uitsluitend toegestaan voor niet-commercieel, incidenteel gebruik door particuliere Gebruikers. Overneming, wijzigen, inframing, herpublicatie, toevoegen van (commerciële) uitingen, stellen van (financiële, administratieve of andere) voorwaarden zoals verplichte betaling/registratie of iedere bewerking van of toevoeging aan deze context zijn niet toegestaan. Tevens is het niet toegestaan om het materiaal op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots. Het is eveneens niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken. Overig gebruik is alleen toegestaan indien daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van de HOLLANDONE is verkregen.

HOLLANDONE RSS Feeds

4.3  Het gebruik van de HOLLANDONE RSS Feeds is toegestaan wanneer de artikelkop is overgenomen, gebruik wordt gemaakt van een door HOLLANDONE beschikbaar gestelde RSS-feed en de kop voorzien is van duidelijke bronvermelding. Het gebruik van de HOLLANDONE RSS Feeds is een service die door de HOLLANDONE wordt aangeboden voor uitsluitend niet-commercieel gebruik door particuliere Gebruikers. Het is niet toegestaan de door HOLLANDONE geleverde Content te bewerken en/of aan te passen. Voorts is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen en/of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken. Voor ander gebruik van de HOLLANDONE RSS Feeds dan hier omschreven dient de Gebruiker contact op te nemen met de HOLLANDONE. Dit kan door een e-mail te sturen naar: service@Hollandone.com.

5.  Verplichtingen van Gebruiker

5.1  De Gebruiker zal de HOLLANDONE websites en de diensten op deze websites niet gebruiken:

 • voor enig onwettig doel;
 • voor het verspreiden, verzenden of uploaden van computervirussen of anderszins schadelijke bestanden of programma’s die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de websites en/of de computersystemen van de HOLLANDONE te omzeilen;
 • op enigerlei wijze die ertoe leidt dat de websites en/of diensten worden onderbroken en/of beschadigd of dat de functionaliteit van de websites en/of diensten op enigerlei wijze worden aangetast;
 • voor het aanmaken van een valse identiteit met de bedoeling om anderen te misleiden inzake de identiteit van de Gebruiker;
 • voor het verspreiden, verzenden, uploaden, e-mailen of op enigerlei andere wijze beschikbaar stellen van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, “junkmail”, “spam”, kettingbrieven, piramidespellen of enige andere duplicerende of ongewenste berichten;
 • om schade te berokkenen aan de onafhankelijkheid en/of de reputatie van de HOLLANDONE. Het is aan de HOLLANDONE om dit te bepalen;
 • op enigerlei wijze die anderszins onrechtmatig is jegens de HOLLANDONE en/of een derde;
 • om inbreuk te maken op rechten van de HOLLANDONE of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy.

5.2  Gebruiker is verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele toestemming en het naleven van eventuele nadere voorwaarden die derden-rechthebbenden en/of collectieve beheerorganisaties kunnen opleggen (bijvoorbeeld bij het verwijzen naar de Content zodat er sprake is van een nieuwe openbaarmaking van de Content) en vrijwaart de HOLLANDONE voor claims.

6.  Verplichtingen Contribuant

6.1  De Contribuant blijft auteursrechthebbende op de Input. De Contribuant verleent aan de HOLLANDONE door het leveren van zijn/haar Input een onbeperkte wereldwijde niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd voor het openbaar maken en verveelvoudigen van de Input, al dan niet in bewerkte vorm, middels welke media dan ook, via alle huidige en toekomstige technische middelen.

6.2  De Contribuant verklaart de Input als zelfstandige natuurlijke persoon te vervaardigen en aan de HOLLANDONE te leveren. Partijen beogen hiermee geen arbeidsovereenkomst tot stand te brengen.

6.3  De Contribuant staat ervoor in dat de Input geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder, maar niet beperkt tot privacyrecht, auteursrecht, naburige rechten en merkenrecht. De Contribuant vrijwaart de HOLLANDONE tegen elke aanspraak van derden.

6.4  De Contribuant zal bij het verkrijgen en/of vervaardigen van de Input geen inbreuk maken op enige wettelijke verplichting dan wel recht van een ander. De HOLLANDONE accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige zodanige inbreuk.

6.5  De Contribuant zal bij het verkrijgen en/of vervaardigen van de Input zichzelf of anderen niet in gevaar brengen. De HOLLANDONE accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige gevaarstelling door de Contribuant van zichzelf of anderen.

6.6  HOLLANDONE accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor welke vorm van schade dan ook die de Contribuant zal lijden als gevolg van (onrechtmatig) gebruik door derden van het door de Contribuant beschikbaar gestelde Input.

6.7  HOLLANDONE accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor eventuele tijdens het voorbereiden of vervaardigen van de Input door Contribuant of door anderen geleden schade. Contribuant verklaart zelf tegen dergelijke schade verzekerd te zijn.

6.8  De Contribuant stelt alleen Input beschikbaar die op geen enkele manier kwetsend, aanstootgevend of onfatsoenlijk zijn. Het is aan de HOLLANDONE om dit te bepalen.

6.9  HOLLANDONE zal zich inspannen bij het openbaar maken en verveelvoudigen van de Input de naam van de Contribuant te vermelden. Indien dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk is zal de Contribuant hiertegen geen bezwaar maken.

6.10  De Contribuant verklaart zich ermee akkoord dat hij geen aanspraak maakt op enige vorm van (royalty)vergoeding.

6.11  HOLLANDONE is niet verplicht om de Input te accepteren, openbaar te maken of uit te zenden.

7.  Verplichtingen HOLLANDONE

De HOLLANDONE zal vertrouwelijk omgaan met de persoonlijke gegevens welke zij verkrijgt van de Contribuant. De HOLLANDONE zal deze gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met het HOLLANDONE Privacy Reglement.

Eventuele vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden kunnen verstuurd worden naar service@Hollandone.com.

 

Privacy Reglement

HOLLANDONE hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van persoonsgegevens. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van de website(s), apps van de HOLLANDONE en de daarop aangeboden diensten. Daarnaast bieden wij een aantal diensten aan waarvoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is, zoals een contactformulier en de mogelijkheid tot het aanmelden voor een nieuwsbrief. Deze persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke privacy regelgeving. Dit Privacy Reglement betreft de verwerking van persoonsgegevens via www.hollandone.nl en www.hollandonenl.com en alle overige via deze websites bereikbare websites.

1.  Identiteit HOLLANDONE

HOLLANDONE ( Stichting Hollandone) is statutair gevestigd te Rotterdam (Nederland) op Courzandseweg 70,3089 PG en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 63805189.

2.  Uitgangspunten

Uw persoonsgegevens worden te allen tijde zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG en andere toepasselijke privacy regelgeving verwerkt en uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

3.  Verwerking van persoonsgegevens door HOLLANDONE

3.1  Journalistieke verwerkingen

HOLLANDONE kan voor journalistieke doeleinden persoonsgegevens verwerken. De verwerkingen vinden plaats door middel van publicatie in onze programma’s en op onze Website(s). HOLLANDONE zal deze publicaties veelal voor onbepaalde tijd beschikbaar houden. Indien u deelneemt aan HOLLANDONE Ooggetuige of HOLLANDONE Net, geldt dit ook voor de door u in dit kader beschikbaar gestelde gegevens.

Voor journalistieke verwerkingen geldt onder de AVG een bijzonder regime. Niet alle verplichtingen van de AVG zijn daarop van toepassing.

Voor zover de verplichtingen van de AVG daarop wel van toepassing zijn, zal HOLLANDONE deze uiteraard ook naleven. Dat betekent onder meer dat HOLLANDONE duidelijk zal vaststellen voor welk journalistiek doel de gegevens verwerkt worden, de gegevens niet langer zal bewaren dan noodzakelijk is voor dat doel en de gegevens op passende wijze zal beveiligen. Bij de verwerking voor journalistieke doeleinden kan de HOLLANDONE, indien nodig, ook bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard verwerken.

3.2  Weerfoto’s

Indien u een weerfoto instuurt, verwerkt HOLLANDONE hiervoor de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Telefoonnummer

Deze gegevens worden twee (2) werkdagen na inzending van de weerfoto verwijderd.

3.3  Nieuwsbrieven en push notificaties

Indien u zich (actief) aanmeldt voor nieuwsbrieven en/of push notificaties van HOLLANDONE accepteert, verwerkt HOLLANDONE de volgende persoonsgegevens:

 • E-mailadres
 • Apparaat-id’s of andere unieke identificaties

Door aanmelding voor nieuwsbrieven en/of het activeren van push notificaties geeft u HOLLANDONE toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang u de nieuwbrief en/of push notificaties wilt ontvangen. Wanneer u zich afmeldt voor deze dienst(en) zullen uw persoonsgegevens binnen twee (2) werkdagen worden vernietigd. HOLLANDONE biedt u bij iedere communicatie de mogelijkheid om u af te melden.

3.4  Contact met HOLLANDONE

HOLLANDONE heeft een gerechtvaardigd belang bij het communiceren met haar publiek en het ontvangen van feedback over haar programma’s en diensten. HOLLANDONE biedt u dan ook graag de gelegenheid om deze feedback te geven dan wel om anderszins met HOLLANDONE te communiceren. Hiervoor verwerkt HOLLANDONE noodzakelijkerwijs de volgende persoonsgegevens:

 • Uw naam
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres

Persoonsgegevens die u via het contactformulier of anderszins aan HOLLANDONE heeft verstrekt worden tot maximaal één (1) jaar  na het laatste contact bewaard.

3.5  Cookies

HOLLANDONE heeft een gerechtvaardigd belang bij het optimaal afstemmen van haar websites, apps en/of overige diensten op uw wensen en behoeften. Hiertoe maakt de HOLLANDONE gebruik van cookies. Deze cookies zijn veilig. De HOLLANDONE vindt het van belang dat u weet welke cookies zij op haar websites en apps inzet en voor welke doeleinden deze gebruikt worden.

4.  Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens

Wanneer u onze website bezoekt, bent u niet verplicht uw persoonsgegevens met ons te delen. Let wel dat sommige communicatie, faciliteiten en/of diensten die wij verlenen mogelijk niet goed werken of niet kunnen worden verleend indien u bepaalde persoonsgegevens niet met ons deelt. Wanneer u onze website bezoekt, met ons communiceert of op andere wijze er tussen u en ons interactie plaatsvindt, zullen wij u erop attenderen welke informatie wij van u nodig hebben en wat de mogelijke gevolgen zijn indien u deze informatie niet met ons deelt.

5.  Verstrekking aan derden

HOLLANDONE zal uw persoonsgegevens niet delen met of anderszins ter beschikking stellen aan derden in binnen- en buitenland, tenzij verstrekking aan derden gerechtvaardigd is met het oog op onze dienstverlening of HOLLANDONE daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld ten behoeve van de opsporing van strafbare feiten.

6.  Doorgifte buiten de EER

Indien informatie wordt doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) aan een gelieerde partij of leverancier, en naar een land waar tevens geen adequaatheidsbesluit van de EU Commissie bestaat draagt de HOLLANDONE er zorg voor dat passende en geschikte waarborgen zijn genomen zoals door het sluiten van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de EU Commissie zijn vastgesteld, een Privacy Shield certificering of de bindende bedrijfsvoorschriften van de verwerker.

7.  Externe dienstverleners (verwerkers)

Ten behoeve van het verlenen van bepaalde diensten kan HOLLANDONE gebruik maken van derden. Daarbij blijft HOLLANDONE verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. HOLLANDONE zal afspraken maken met deze derden om te verzekeren dat deze zich houden aan de toepasselijke privacyregelgeving.

8.  HOLLANDONE en social media

HOLLANDONE is actief op diverse social media. Zij heeft onder meer accounts op Facebook, Twitter, etc. Via deze accounts kunt u reageren op berichten die HOLLANDONE publiceert. HOLLANDONE verzamelt geen persoonsgegevens via deze accounts. Wel gebruikt HOLLANDONE generieke informatie, zoals het aantal reacties, onder meer om het bereik van HOLLANDONE te analyseren en haar aanbod te verbeteren.

9.  Uw rechten

U kunt op elk moment een verzoek tot inzage (en kopie) van persoonsgegevens die de HOLLANDONE van u verwerkt heeft indienen door het sturen van een e-mail naar privacy@Hollandone.nl. NB Daarnaast kunt u HOLLANDONE verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

In verband met persoonsgegevens die u ons heeft verschaft en die wij bewaren met het doel om een overeenkomst met u aan te gaan of op basis van uw toestemming, heeft u het recht ons om een kopie van deze informatie te vragen in gestructureerde, algemeen gebruikte en machinaal leesbare vorm zodat u dit kunt hergebruiken of doorgeven aan andere organisaties.

In bepaalde omstandigheden heeft u eveneens het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door ons en kunt u ons vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken en deze te verwijderen. Ook kunt u, daar waar u HOLLANDONE toestemming heeft verleend uw persoonsgegevens te verwerken, deze toestemming op ieder moment intrekken.

Op deze rechten bestaan echter enkele uitzonderingen. Deze rechten kunnen niet worden uitgeoefend met betrekking tot persoonsgegevens die door ons zijn verwerkt voor journalistieke doeleinden. Verder kunnen wij uw persoonsgegevens bijvoorbeeld niet verwijderen als we wettelijk verplicht zijn deze te behouden of als we deze gegevens bewaren in verband met een overeenkomst met u. Evenzo kan toegang tot uw gegevens worden geweigerd als het beschikbaar stellen van de informatie persoonsgegevens van iemand anders zou vrijgeven of als het juridisch gezien niet is toegestaan om dergelijke informatie bekend te maken. Ook is het mogelijk dat indien u uw toestemming intrekt, wij een andere rechtsgrond kunnen hebben op basis waarvan wij de persoonsgegevens toch mogen blijven verwerken.

Als u deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen per email via service@Hollandone.com.

Ter controle van uw identiteit (bij het doen van een verzoek) kan de HOLLANDONE u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs waarbij uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt.

10.  Beveiliging

HOLLANDONE heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. HOLLANDONE werkt onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. Daarnaast neemt HOLLANDONE maatregelen met betrekking tot fysieke en logistieke (toegangs)beveiliging.

11.  Links naar andere websites

De websites van HOLLANDONE kunnen (hyper)links (waaronder in banners en social media content) bevatten waarmee u de website van HOLLANDONE verlaat en op een website van een andere partij terecht komt. HOLLANDONE heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt; op dergelijke websites is dit Privacy Reglement dan ook niet van toepassing. Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de websites van HOLLANDONE zijn verkregen. HOLLANDONE accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

12.  Wijzigingen Privacy Reglement

Dit reglement is opgesteld op 25 mei 2018. HOLLANDONE behoudt zich het recht voor het Privacy Reglement aan te passen. Het is verstandig om het Privacy Reglement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop HOLLANDONE uw persoonlijke gegevens verwerkt. Als het Privacy Reglement ingrijpend wordt gewijzigd, meldt HOLLANDONE dit op haar Websites.

13.  Vragen en klachten

Als u vragen heeft over dit Privacy Reglement of als u van mening bent dat HOLLANDONE niet volgens dit reglement handelt of gehandeld heeft, neem dan contact op met HOLLANDONE door het sturen van een e-mail naar: service@hollandone.com.

14.  Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u van mening bent dat de HOLLANDONE niet correct is omgegaan met uw persoonsgegevens en u er zelf met de HOLLANDONE niet bent uitgekomen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens


COOKIES BELEID

HOLLANDONE maakt gebruik van cookies en overige technische middelen voor gegevensopslag, zoals LocalStorage. HOLLANDONE maakt op het domein www.hollandone.nl,  www.hollandonenl.com gebruik van de volgende cookies:

 • Functionele cookies:

Cookies die er voor zorgen dat deze website naar behoren functioneert

De HOLLANDONE gebruikt dergelijke cookies voor:

 • het onthouden van informatie die u invult op de verschillende pagina’s, zodat u niet steeds al uw gegevens opnieuw hoeft in te vullen
 • het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als u een lange enquête invult of als u veel gegevens moet invullen bij een online bestelling
 • het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.
 • het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van uw scherm
 • het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven
 • het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren
 • het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft
 • het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat u die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren
 • het mogelijk maken om te reageren op onze websites

 

 • Analytische cookies (anoniem):

Cookies waarmee het gebruik van de website kan worden gemeten.

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor bezoekers, meet de HOLLANDONE met behulp van de software van ComScore Digital Analytix en Chartbeat continu hoeveel bezoekers op haar website komen en welke onderdelen van de website het meest bekeken worden. Hiervoor gebruikt zij cookies.

Het is onderdeel van de (wettelijke) taak van de Nederlandse Publieke Omroep om te rapporteren over het publieksbereik. Daarvoor is het nodig om webstatistieken bij te houden. Ook nemen wij deel aan het landelijke internetbereikonderzoek NOBO. Hiervoor gebruiken wij cookies, zodat wij de browser kunnen herkennen en op die manier het aantal bezoekers aan onze websites kunnen meten.

Van de informatie die wij op deze wijze verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Dergelijke statistieken en overige rapportages kunnen niet tot individuele personen herleid worden.

Wij gebruiken cookies voor:

 • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
 • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
 • het bekijken van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
 • het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
 • het optimaliseren van de website

 

 • Analytische cookies (pseudo-anoniem / persoonsgegevens):

HOLLANDONE streeft ernaar haar apps zo stabiel mogelijk te maken en te houden. Om de stabiliteit te verbeteren maakt de HOLLANDONE gebruik van foutrapportages.

De HOLLANDONE gebruikt deze foutrapportageservices om informatie te verzamelen over de apparaten die u gebruikt en over uw gebruik van onze apps (bijvoorbeeld de datum en tijd waarop u de app hebt geopend en de datum en tijd waarop de fout zich voordeed). Aan de hand van die informatie kan de HOLLANDONE problemen opsporen en oplossen, en zodoende uw gebruikerservaring en de stabiliteit van de HOLLANDONE apps verbeteren. De verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar en bewaard door Google (Firebase Crash Reporting en Fabric Crashlytics).

In tegenstelling tot de hiervoor genoemde anonieme analytische cookie verzamelt deze analytische cookie pseudonieme data of persoonsgegevens. Als u zich wilt aan- of afmelden voor gegevensverzameling voor foutrapporten kan dat via de app-instellingen in onze app onder ‘Privacy – Foutrapporten’.

 • Advertentiecookies:

Cookies om Ster-advertenties te kunnen tonen

De inkomsten uit Ster-advertenties gaan naar het Ministerie van OCW. Deze worden gebruikt voor de financiering van de publieke omroep en andere onderdelen van de mediabegroting. Sommige van deze advertenties (of videoboodschappen) maken gebruik van cookies. Deze advertenties worden door ons en door derden op onze website geplaatst.

De cookies maken het mogelijk dat:

 • er kan worden bijgehouden welke advertenties u al hebt gezien om zo te voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie te zien krijgt
 • er kan worden bijgehouden hoeveel unieke bezoekers op de advertentie klikken
 • er gerichte advertenties getoond kunnen worden (bijvoorbeeld een op jongeren product op een website die voor jongeren bestemd is)

Als dergelijke cookies niet worden gebruikt zult u nog steeds advertenties te zien krijgen. Er worden immers ook advertenties getoond die géén gebruik maken van cookies.